e8149c3816966d74ce4d6e0dee36ca493e1f15f9
[invirt/packages/xvm-prodconfig.git] / debian / xvm-prodconfig.install
1 master.yaml etc/invirt
2 zone etc/invirt